Công ty TNHH phần mềm Phi Long

VP miền trung : số 198 Nguyễn Trung Thiên, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà Tĩnh
VP Miền Nam : 212 Đ. Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
VP Hà Nội : số 79 Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Phone+84 949 171 916
DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM PHI LONG

Giải pháp Trục tích hợp LGSP

Giải pháp của công ty TNHH Phần mềm Phi Long


Giải pháp Trục tích hợp LGSP

 

Giải pháp Trục tích hợp LGSP được Công ty TNHH Phần mềm Phi Long Việt Nam xây dựng và phát triển trên nền tảng ESB (Enterprise Service Bus) mã nguồn mở. Giải pháp LGSP đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tổng thể khi triển khai trục tích hợp/trục liên thông cấp Tỉnh hoặc cấp Bộ, tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Giải pháp trục tích hợp LGSP

Trong khung kiến trúc chung, nhiệm vụ của LGSP (Local Government Service Platform) được dùng để tích hợp các hệ thống thông tin có quy mô cấp Tỉnh và hệ thống thông tin cấp Huyện, cấp Sở nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài.

LGSP được triển khai theo mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service-Oriented Architecture) kết hợp mô hình tham chiếu kỹ thuật TRM với 04 phạm vi dịch vụ:

 • Phân phối và truy cập dịch vụ
 • Tích hợp dịch vụ
 • Khung thành phần dịch vụ
 • Dịch vụ nền tảng, lưu trữ và hạ tầng

I. Các thành phần của LGSP, bao gồm:
1) Các khối hệ thống nền tảng để xây dựng LGSP

 • Trục tích hợp ESB cấp tỉnh
 • Hệ thống xác thực và cấp quyền cho các HTTT
 • Hệ thống quản trị tài nguyên
 • Hệ thống quản lý tài khoản
 • Hệ thống quản lý, giám sát các quy trình nghiệp vụ liên thông
 • Hệ thống quản lý các dịch vụ được tích hợp
 • Hệ thống vận hành cách quy định dùng chung

2) Các phần mềm vận hành LGSP

 • Cổng kết nối liên thông
 • Hệ thống giám sát quản trị nền tảng
 • Hệ thống thông tin phục vụ định tuyến

3) Các CSDL cấp tỉnh và các hệ thống thông tin kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL

 • CSDL doanh nghiệp
 • CSDL công dân
 • CSDL cán bộ
 • CSDL dân cư, dân số
 • CSDL đất đai
 • CSDL tài chính
 • CSDL bảo hiểm
 • Các CSDL khác

4) Các cổng thông tin cấp Huyện, cấp Sở
Trong kiến trúc LGSP, trục tích hợp ESB đóng vai trò quan trọng, kết nối liên thông tất cả các hệ thống còn lại. Trục tích hợp là mô hình kiến trúc phần mềm cho hệ phân tán.

II. Các chức năng chính của trục tích hợp:

                              Các chức năng chính của Trục tích hợp ESB

 • Giám sát và điều khiển các dịch vụ
 • Định tuyến thông tin
 • Giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải sự tương thích giữa các dịch vụ
 • Kiểm soát và triển khai các dịch vụ
 • Thống nhất trật tự các ứng dụng rời rạc
 • Cung cấp các dịch vụ dùng chung
 • Chuyển đổi giao thức, đảm bảo kết nối

III. Trục tích hợp LGSP mang những ưu điểm sau:

 • Việc kết nối, liên thông, tích hợp quy trình, dữ liệu được thực hiện một cách đồng bộ, nâng cao hiệu quả về kinh tế
 • Số đường, số chiều kết nối giảm đáng kể do các hệ thống thông tin chỉ cần kết nối với hệ thống LGSP ở trung tâm, khắc phục tình trạng kết nối chồng chéo, đan xen nhiều hệ thống trong thủ tục hành chính
 • Giảm thời gian xử lý các quy trình nghiệp vụ, tăng hiệu quả quản lý
 • Trong LGSP,  chuẩn kỹ thuật kết nối được giải quyết tập trung, đây chính là cơ sở để triển khai các dịch vụ công một cửa
 • Tận dụng được các hệ thống thông tin cũ
 • Kết nối liên thông đến hạ tầng NGSP (National Government Service Platform) cấp quốc gia.
 • Liên hệ : 0949171916